I. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa:

 1. zasady i warunki sprzedaży Produktów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym www.rafeex.pl, w tym sposoby zamawiania, płatności i dostawy produktów oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, 

 2. rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.rafeex.pl oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

II. Dane Sprzedawcy

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem strony internetowej www.rafeex.pl jest prowadzony przez Rafała Domagałe prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów, NIP 656-175-06-70, REGON 388158737.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

a) listownie na adres: Rafeex Rafał Domagała, Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@rafeex.pl

c) telefonicznie pod numerem: 693828512III. Definicje

Dostawa – usługa przewozu lub usługa pocztowa realizowana przez podmiot zewnętrzny, mająca na celu dostarczenie  zakupionego Produktu do Klienta.

Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym dokonujący zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi rejestrację jego danych i korzystanie z tych danych w trakcie każdorazowego korzystania ze Sklepu Internetowego po Zalogowaniu, co ma na celu ułatwienie i przyspieszenie składania Zamówienia i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. 

Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego polegająca na tworzeniu i zachowaniu listy produktów wybranych przez Klienta.

Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta, w których są przechowywane ustawienia i inne informacje dotyczące odwiedzonych stron internetowych.  Pozwalają między innymi zidentyfikować rodzaj urządzenia Klienta i wyświetlają strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji.

Produkt – towar oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy – portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem strony internetowej www.rafeex.pl, który umożliwia zakup Produktów.

Sprzedawca -  Rafał Domagała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębionowa 85, 26-065 Piekoszów, NIP 656-175-06-70, REGON 388158737.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedającym, a Klientem po złożeniu Zamówienia z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, na podstawie której to umowy Klient nabywa Produkty za zapłatą Sprzedawcy określonej ceny.

Zamówienie – złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zalogowanie – wprowadzenie niepowtarzalnych informacji identyfikacyjnych przez Klienta w wyznaczonych polach Sklepu Internetowego w celu korzystania z utworzonego wcześniej Konta  

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest wymagane:

a) urządzenie elektroniczne, które umożliwia dostęp do sieci Internet i posiada ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli,

b) sprawne połączenie Internetowe,

c) używanie przez Klienta jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari,

d) zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH, 

e) aktywny adres poczty elektronicznej,

f) włączona obsługa Plików cookies w przeglądarce internetowej,

2. Używanie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek wymienionych w ustępie 1 powyżej może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego może być konieczne wyłączenie tego oprogramowania.

V. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego 

Sprzedawca podejmuje wszelkie wymagane prawem działania mające zapewnić Klientowi bezpieczne korzystanie ze Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcji, jednak charakter świadczenia usług drogą elektroniczną w otwartej sieci Internet nie pozwala zagwarantować, że osoby trzecie nie będą podejmowały nieuprawnionych działań stanowiących zagrożenie dla urządzeń i oprogramowania używanych przez Klienta. Zagrożenia te mogą obejmować w szczególności narażenie urządzeń, oprogramowania lub danych na nieuprawnioną ingerencję, w tym działanie wirusów komputerowych i złośliwych programów (m. in. malware, spyware, worm), nielegalne przejmowanie danych Klienta i danych dostępowych do Konta Klienta. W celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien stosować środki techniczne, które mogą zminimalizować wskazane zagrożenia, w szczególności Klient powinien stosować oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość i dane osobowe Klienta w czasie korzystania z sieci Internet. 

VI. Informacje ogólne o korzystaniu ze Sklepu Internetowego i zakupie Produktów

 1.  Sklep Internetowy funkcjonuje w modelu tzw. dropshippingu, co oznacza, że Produkty są wysyłane do Klienta nie przez Sprzedawcę, a przez zewnętrznego dostawcę, z którym współpracuje Sprzedawca. Oznacza to, że to dostawca magazynuje, przygotowuje i wysyła Produkty do Klienta. Sprzedawca ponosi jednak wobec Klienta przewidzianą prawem odpowiedzialność za zawarcie, wykonanie i rozwiązanie Umowy sprzedaży i to wobec Sprzedawcy Klient składa wszelkie oświadczenia związane z  Umową sprzedaży.

 2.  Sprzedawane w Sklepie Internetowym Produkty są nowe, chyba że w opisie produktu widnieje wyraźna informacje, że jest to Produkt używany. 

 3.  Umowa sprzedaży zawierana jest z Klientem w języku polskim. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się również w języku polskim. 

 4.  Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy sprzedaży to czas realizacji Umowy, tj. dokonania płatności i odbioru zakupionego Produktu.

 5.  Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy świadczy Klientom usługi drogą elektroniczną w postaci możliwości zakładania i korzystania przez Klientów z Konta w Sklepie Internetowym, przeglądania i wyboru Produktów, dodawania Produktów do Koszyka, wyboru sposobu Dostawy i sposobu płatności, składania Zamówień na Produkty, komunikacji ze Sprzedawcą oraz zawierania Umowy sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 6.  Klient może w każdej chwili, bezpłatnie i bez podania przyczyny przerwać korzystanie z usług Sprzedającego świadczonych droga elektroniczną tj. zakończyć korzystanie ze Sklepu Internetowego opuszczając lub zamykając  stronę internetową; usunąć Konto korzystając z funkcji dostępnej w Sklepie Internetowym lub wysyłając do Sprzedawcy oświadczenie o usunięciu Konta oraz przerwać składanie Zamówienia.

 7.  Klient korzystając ze Sklepu Internetowego ma zakaz umieszczania i publikowania w jakiejkolwiek formie treści bezprawnych w Sklepie Internetowym oraz jest zobowiązany korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, i nie naruszający praw i dóbr osobistych osób trzecich.

 8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z urządzeniem lub oprogramowaniem Klienta. Wobec Konsumenta Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnej odpowiedzialności przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.

 9.  Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta.

 10.  Klient może zamawiać Produkty przy użyciu Konta lub bez używania Konta podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia w odpowiednim formularzu Zamówienia znajdującym się w Sklepie Internetowym.

 11.  W celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Klienta danych wskazanych w formularzu zakładania Konta, takich jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa Logowania, hasło Logowania. W celu używania Konta może być wymagana aktywacja Konta poprzez link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w trakcie zakładania Konta.

VII. Sposób zakupu Produktów w Sklepie Internetowym

 1.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że z przyczyn technicznych dostęp do Sklepu Internetowego jest w danym momencie niemożliwy.   

 2.  Umieszczenie Produktów w Sklepie Internetowym z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 3.  Klient chcąc kupić Produkt w Sklepie Internetowym powinien:

a) wybrać Produkt oraz jego ilość, a następnie zatwierdzić wybór poprzez przycisk „dodaj do koszyka”, wówczas wybrany Produkt zostaje zapisany w Koszyku, 

b) po wybraniu wszystkich Produktów, które zamierza zakupić podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz sprzedaży i dostawy Produktu zgodnie z formularzem wyświetlonym na stronie Sklepu Internetowego (zamówienie jako gość) lub użyć wcześniej utworzonego Konta,

c) wybrać sposób i adres dostawy oraz sposób płatności, 

d) złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1.  Klient, który utworzył i korzysta z Konta jest zobowiązany do zachowania danych do Logowania w tajemnicy i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych umieszczonych na Koncie oraz usuwania Konta.   

 2.  Klient powinien podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku Zamówienie może nie zostać zrealizowane prawidłowo, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że nieprawidłowa realizacja Zamówienia jest spowodowana zawinionym działaniem Sprzedawcy.

 3.  Zamówienie Produktów poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów skierowaną do Sprzedającego za określoną w Zamówieniu cenę. 

 4.  Klient do momentu złożenia Zamówienia poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” może dowolnie wprowadzać zmiany swoich danych, adresu dostawy, zamawianych Produktów, sposobu dostawy i płatności, a także może zrezygnować z Zamówienia. 

 5.  Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i informuje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia podając przyczyny braku realizacji Zamówienia. Odmowa przyjęcia Zamówienia może nastąpić w szczególności w przypadku braku dostępności Produktu.

 6.  Wiadomość o przyjęciu Zamówienia zawiera informacje o treści zawartej Umowy sprzedaży, w tym zamówionych Produktach i ich cenie, danych stron Umowy sprzedaży, podanych przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktów, wybranym przez Klienta sposobie dostawy i sposobie płatności oraz danych niezbędnych do dokonania płatności. 

 7.  Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia lub odmową przyjęcia Zamówienia jest wysyłana do Klienta w terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia.

 8.  Zawarcie umowy sprzedaży Produktów następuje z chwilą otrzymania przez Klienta, który złożył Zamówienie wiadomości e-mail od Sprzedającego z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 9.  Do momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji może on poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail o rezygnacji lub zmianie Zamówienia. W razie zmiany Zamówienia Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail uwzględniającą zmiany z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji lub odmową przyjęcia Zamówienia. Uprawnienie określone w niniejszym ustępie nie wyłącza prawa odstąpienia przysługującego Konsumentowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 10.  Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny.

VIII. Dostawa

 1.  Dostawa Produktów jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

 2. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby Dostawy: 

a) przesyłka pocztowa do Klienta

b) przesyłka kurierska do Klienta

c) przesyłka kurierska do wybranego zorganizowanego punktu odbioru przesyłek (paczkomat) umożliwiająca odbiór Produktu przez Klienta z tego punktu 

 1.  Koszt Dostawy w całości pokrywa Klient, chyba że w trakcie Zamówienia podana zostanie przez Sprzedającego informacja, że Dostawa jest bezpłatna dla Klienta i informacja ta zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Koszty Dostawy mogą nie obciążać Klienta w szczególności w przypadku zamówienia przez Klienta dużej ilości Produktów, o czym Klient zostanie poinformowany w sposób określony w zdaniu pierwszym.

 2.  Zakupione Produkty są wysyłane do Klienta w terminie do 2 dni roboczych od zaksięgowania pełnej płatności obejmującej cenę zakupionych Produktów i koszty Dostawy, chyba że Klient składając Zamówienie wybrał jako sposób Dostawy przesyłkę za pobraniem. Wówczas zakupione Produkty są wysyłane w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 3.  Szczegółowe informacje o kosztach i terminach Dostawy są podawane po dodaniu Produktu do Koszyka w czasie składania Zamówienia oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i sposób płatności”. Koszt i termin Dostawy jest uzależniony od rodzaju, ilości, wagi, gabarytów oraz aktualnej dostępności Produktu u Sprzedawcy lub współpracujących ze Sprzedawcą dostawców.

 4.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi zakupiony Produkt bez wad fizycznych i prawnych. 

 5.  W razie wykrycia naruszenia przesyłki (zgniecenie, rozdarcie, przerwanie, złamanie i inne uszkodzenia) przed jej wydaniem, zaleca się aby Konsument spisał protokół stwierdzenia naruszenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, zaleca się aby Konsument w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomił o nich podmiot, który doręczył przesyłkę w celu spisania protokołu uszkodzeń. Wytyczne te mają na celu wyłącznie ułatwienie i przyspieszenie ustalenia okoliczności powstania ewentualnych wad Produktu. Niezastosowanie się przez Konsumenta do tych wytycznych nie pozbawia Konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 6.  Klient niebędący Konsumentem w razie niedopełnienia obowiązków wskazanych w ust. 7 powyżej nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Sprzedawcy wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia Produktu w trakcie Dostawy.

 7.  Wraz z zakupionym Produktem do Klienta jest dostarczany wybrany przez Klienta dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT), chyba że Klient wyraził zgodę na dostarczanie dokumentu sprzedaży droga elektroniczną.

IX. Sposób płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w walucie polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. Ostateczna cena Produktu wraz z kosztami dostawy jest podawana przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Zapłata ceny zakupionych Produktów oraz kosztów Dostawy może być dokonana wyłącznie w następujący sposób:

 4. a) szybki przelew internetowy realizowany za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych

 5. b) tradycyjny przelew bankowy

 6. c) za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności przy składaniu Zamówienia.

 8. Szczegółowe dane dotyczące sposobu płatności, w tym numer rachunku bankowego Sprzedawcy do dokonania płatności zostaną podane Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji,

 9. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży jest zobowiązany zapłacić za Produkt cenę wraz z kosztami Dostawy w pełnej wysokości zgodnie z wybranym sposobem płatności w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży w razie wyboru sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem. W przypadku braku zapłaty w tym terminie Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeśli Klient wybrał jako sposób zapłaty płatność za pobraniem jest zobowiązany zapłacić za Produkt cenę wraz z kosztami Dostawy w pełnej wysokości osobie, która doręcza przesyłkę z Produktem.

  

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zakupił Produkt ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od kiedy wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Po upływie 14 dni wygasa prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na adres Sprzedawcy (Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów) lub w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (kontakt@rafeex.pl). W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o potrąceniu również droga elektroniczną.

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść podana jest na końcu regulaminu (załącznik nr 1), jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty Dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne sposób zwrotu lub rozliczenia płatności; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 7. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy sprzedaży po odebraniu Produktu jest zobowiązany odesłać lub przekazać Produkt na adres Sprzedawcy (Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę poinformowali o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 9. Koszty zwrotu Produktu po odstąpieniu od Umowy ponosi Konsument.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umów

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Produktów.

 2. Rękojmia wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady

 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady

 9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego

 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej

 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 12. Pozostałe prawa i obowiązki Sprzedawcy i kupującego związane z odpowiedzialnością za wady fizyczne i prawne zakupionych Produktów są określone w ustawie Kodeks cywilny.

 13. W przypadku objęcia Produktu gwarancją producenta Sprzedający zamieści taką informację

XII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów lub funkcjonowania Sklepu Internetowego i świadczonych w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną usług mogą być składane:

a)  listownie na adres Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów lub 

b) w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@rafeex.pl 

2. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu nastąpi w terminie 14 dni. Reklamacje w pozostałym zakresie zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Konsument ma prawo skorzystać ze sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą, w szczególności jest uprawniony:

a) zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspekcjach Handlowych z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu,

b) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c) złożyć skargę za pośrednictwem unijnego serwisu internetowego ODR działającego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia Wspólnoty Europejskie nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, który to serwis jest dostępny pod adresem internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr

2. Konsument może również zwrócić się o bezpłatną pomoc w rozwiązaniu sporu do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje o działalności i danych kontaktowych powiatowych rzeczników konsumentów znajdują się pod adresem internetowym:

https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

3. Szczegółowe informacje o sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenta ze Sprzedawcą, w tym adresy i dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów Konsument może uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po adresami internetowymi:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://polubowne.uokik.gov.pl/

XIV. Prawa autorskie

 1. Prawa do Sklepu Internetowego i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy lub podmiotów z którymi Sprzedawca zawarł umowy na korzystanie z tych treści.

 2. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, zdjęcia, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp.  należą do Sprzedawcy lub producenta. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Klepu Internetowego bez ich zgody jest zabronione. 

XV. Postanowienia końcowe

 1.  Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego są określone w Polityce prywatności pod adresem internetowym https://rafeex.pl/content/2-polityka-prywatnosci

 2.  Zasady wykorzystywania Plików cookies w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego są określone w Polityce Plików cookies pod adresem internetowym https://rafeex.pl/content/2-polityka-prywatnosci

 3.  O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, aktualizacji danych Sprzedawcy lub zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego i warunków sprzedaży. Do realizacji zamówienia oraz zwarcia i wykonania Umowy sprzedaży stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili akceptacji regulaminu przez Klienta przy składaniu danego Zamówienia.

 4.  Wszelkie spory Konsumenta ze Sprzedawcą związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo według obowiązujących przepisów prawa, natomiast spory Klientów niebędących Konsumentami ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

 5.  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu stanie się bezskuteczne lub nieważne regulamin pozostaje w mocy w pozostałym zakresie, a w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się obowiązujące przepisy prawa.Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:  

Rafeex Rafał Domagała, adres: Jarzębinowa 85, 26-065 Piekoszów, NIP 656-175-06-70, REGON 388158737. kontakt@rafeex.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………...

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………………..Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ………………..

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Śledź nas na Facebooku